Được sao tốt chiếu rọi từ đầu năm, song phải đến giai đoạn này, tức là…