Dưới đây là những lưu ý về thời điểm ăn đối với một số loại thực…