6 thực phẩm dưới đây giúp cho trẻ tăng trưởng chiều cao vượt trội