Phụ nữ trong và ngoài nước khi mang áo dài truyền thống Việt Nam sẽ được…