Quan niệm dân gian cho rằng có 9 vì sao chiếu mệnh luân phiên ảnh hưởng…