Sâm Hoa Kỳ là cây thảo lâu năm, có thể cao đến 60 cm. Lá kép…