(BeautyVietnam) – Các động tác của bộ môn yoga không chỉ có lợi cho người khỏe…