(BeautyVietnam) – Plank là một trong những loại bài tập lý tưởng cho cơ bụng. Đừng…