Đặt điện thoại vị trí này nhiều nguy cơ có thể đe dọa đến sức khỏe