Một điểm hạn chế khá lớn của son môi đó chính là dễ dây ra các…