(BeautyVietnam) – Ác Thú (tựa gốc: Boar) xoay quanh câu chuyện về cuộc tấn công đẫm…