(BeautyVietnam) – Minh Nhật và Minh Quang – hai cháu nội của nghệ sĩ xiếc Duy…