(BeautyVietnam) – Sau nhiều vòng thi gay cấn, cuối cùng danh hiệu Mister Travel Global 2018…