Con người ngày càng sáng tạo trong mọi mặt của cuộc sống, và tất nhiên, ẩm…