Ít ai nghĩ rằng những lát cá sau khi cắt ra lại có thể phục vụ…