(BeautyVietnam) – Mùa thu ở nước Anh đi qua như những dệt nắng vàng dịu dàng…