Mỹ phẩm là vật bất ly thân của mọi phụ nữ và chúng ta đôi lúc…