Đà Lạt luôn biết cách làm tín đồ ưa xê dịch đứng ngồi không yên. Cứ…