Nhiều năm gần đây, học sinh bắt đầu đi học từ giữa tháng 8 nhưng khai…