Lấy chồng đâu phải chỉ để khổ như điều Hân vẫn luôn kêu ca, đúng ra…