(BeautyVietnam)-Hơn 20 năm trôi qua, người ta vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu xuống sắc trên…