(BeautyVietnam) – Hai người đẹp Anh – Việt không rời nửa bước trong sự kiện diễn…