Không ngẫu nhiên các cụ xưa từng nói: “Cái răng các tóc là góc con người”….