Chờ đợi suốt từ những ngày đầu năm, các tín đồ EDM giờ đây sắp sửa…