Đàn ông đang ở “tuổi hạn” mang theo một chiếc dương vật dài hai mét làm…