Minishow của Triệu Lộc mang tên “Cám ơn cuộc đời” sẽ diễn ra vào ngày 25/10…