(BeautyVietnam) – Nghệ là một nguyên liệu được xem là gia vị cho các món ăn…