Trong “Đạo sắc màu máu”, tác giả Từ Khôi dựng lại những hình ảnh kẻ sĩ…