Từ lúc Nguyễn Văn Tịnh tham gia hoạt động, phụ trách xây dựng Đoàn tại Trường…