(BeautyVietnam) – Vào mùa hè, hoạt động của tuyến bài tiết tăng cao để làm mát…